دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ در س‍ف‍ر: م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌…

دانلود و مشخصات کتاب ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ در س‍ف‍ر: م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌… توسط اش‍رف‌ال‍ک‍ت‍اب‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۶ – 1376

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ در س‍ف‍ر: م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌…

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اش‍رف‌ال‍ک‍ت‍اب‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۶ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PE,‭۱۱۳۱,‭/فلا۵۴فلا۸,‭۱۳۷۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: اس‍ت‍ان‍دارد

سال انتشار – سال تولید: 1376

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۳۲ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌ — ف‍ارس‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — خ‍ودآم‍وز,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۳۲

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs