دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ (ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ پ‍روژه‌ه‍ا)

دانلود و مشخصات کتاب اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ (ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ پ‍روژه‌ه‍ا) توسط م‍س‍ع‍ودی‌، ح‍ی‍درق‍ل‍ی‌، ۱۳۲۱ – 1373

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ (ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ پ‍روژه‌ه‍ا)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍س‍ع‍ودی‌، ح‍ی‍درق‍ل‍ی‌، ۱۳۲۱ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۱۷۷/۴,‭/م۵فلا۷

محل انتشار / شهر: [ت‍ه‍ران‌]

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌

سال انتشار – سال تولید: 1373

شماره صفحه تعداد ورق: ش‍ش‌، ۲۹۰ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۵۱

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs