دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ و م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌: ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ ج‍دی‍د

دانلود و مشخصات کتاب آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ و م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌: ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ ج‍دی‍د توسط ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌ 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ و م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌: ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ ج‍دی‍د

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۷۲۱,‭/فلا۸ آ۹,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: [و]، ۳۰۰ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ اداری‌,ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-92402-1-0

شماره مدرک: ک‌۲۰۱۳

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs