دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ,م‍ش‍ه‍د س‍ی‍م‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ – ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د (پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‌، م‍راح‍ل‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ر، م‍ق‍اب‍ر، زی‍ارت‍گ‍اه‌ ه‍ا، م‍دارس‌) (واق‍ف‍ان‌ ب‍زرگ‌ و ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌)

دانلود و مشخصات کتاب س‍ی‍م‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ – ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د (پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‌، م‍راح‍ل‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ر، م‍ق‍اب‍ر، زی‍ارت‍گ‍اه‌ ه‍ا، م‍دارس‌) (واق‍ف‍ان‌ ب‍زرگ‌ و ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌) توسط س‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌ ۱۳۸۲-۱۳۸۲

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ی‍م‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ – ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د (پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‌، م‍راح‍ل‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ر، م‍ق‍اب‍ر، زی‍ارت‍گ‍اه‌ ه‍ا، م‍دارس‌) (واق‍ف‍ان‌ ب‍زرگ‌ و ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DSR,‭۲۱۲۱,‭/ش۸۶ س۹,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌ ,م‍ش‍ه‍د

ناشر publisher کتاب: آوام‌ ,ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۸۲-۱۳۸۲

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۸۴ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌

موضوع محتوای منبع: م‍ش‍ه‍د,م‍ش‍ه‍د ,م‍ش‍ه‍د ,وق‍ف‌ – ای‍ران‌ – م‍ش‍ه‍د,م‍ش‍ه‍د

شابک / شماره ISBN: ‭964-93459-7-3

شماره مدرک: ک‌۲۹۷۹

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs