دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

دانلود و مشخصات کتاب TTL pocket guide part 2 توسط ۱۳۸۷= ۲۰۰۸ م‌

نام و عنوان کتاب برای دانلود: TTL pocket guide part 2

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۶۸,‭/ل۶ ت۷۲,‭۱۳۷۵

محل انتشار / شهر: ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۸۷= ۲۰۰۸ م‌

شماره صفحه تعداد ورق: ۳ج‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌,م‍داره‍ای‌ ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وری‌,م‍داره‍ای‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌

شابک / شماره ISBN: ‭1-872894-00-3

شماره مدرک: ک‌۲۲۲۳

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs