دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌ طراح‍ی‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌اف‍زارETABS 2000[ات‍ب‍ز۲۰۰۰ ]

دانلود و مشخصات کتاب طراح‍ی‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌اف‍زارETABS 2000[ات‍ب‍ز۲۰۰۰ ] توسط ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌ 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طراح‍ی‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌اف‍زارETABS 2000[ات‍ب‍ز۲۰۰۰ ]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۶۴۷,‭/ح۲ت۳,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌، ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: [۴۶۹] ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍ازه‌ه‍ا — ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌,اب‍ت‍ز (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ — داده‌پ‍ردازی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۸۳

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs