دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز اص‍ف‍ه‍ان‌ ن‍ق‍ش‌ آب‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍وردگ‍ی‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌: ب‍ات‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍وردگ‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ن‍ق‍ش‌ آب‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍وردگ‍ی‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌: ب‍ات‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍وردگ‍ی‌ توسط پ‍ی‍ش‍ن‍م‍ازی‌، س‍ی‍داح‍م‍د 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ن‍ق‍ش‌ آب‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍وردگ‍ی‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌: ب‍ات‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍وردگ‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: پ‍ی‍ش‍ن‍م‍ازی‌، س‍ی‍داح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۴۱۸/۷۴,‭/پ۹ ن۷,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۱۶ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: خ‍وردگ‍ی‌ – ک‍ن‍ت‍رل‌,ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ آب‌ – خ‍وردگ‍ی‌,ص‍ن‍ع‍ت‌ – ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌,آب‌ – ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌,آب‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ (ص‍ن‍ع‍ت‌)

شابک / شماره ISBN: ‭964-6227-19-8

شماره مدرک: ک‌۲۸۱۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs