دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز اص‍ف‍ه‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روژه‌ (ک‍ارب‍رد روش‍ه‍ای‌ س‍ی‌ پ‍ی‌ ام‌، پ‍رت‌، گ‍رت‌ و پ‍ی‌ ان‌)

دانلود و مشخصات کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روژه‌ (ک‍ارب‍رد روش‍ه‍ای‌ س‍ی‌ پ‍ی‌ ام‌، پ‍رت‌، گ‍رت‌ و پ‍ی‌ ان‌) توسط ح‍اج‌ ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: م‍دی‍ری‍ت‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روژه‌ (ک‍ارب‍رد روش‍ه‍ای‌ س‍ی‌ پ‍ی‌ ام‌، پ‍رت‌، گ‍رت‌ و پ‍ی‌ ان‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍اج‌ ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۶۹,‭/م۴ ح۲,‭۱۳۷۸

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: چ‍ه‍ارده‌، ۴۴۰ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍دی‍ری‍ت‌ و طرح‌ ه‍ا,ت‍ول‍ی‍د – ن‍ظارت‌,روش‌ م‍س‍ی‍ر ب‍ح‍ران‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6122-17-8

شماره مدرک: ک‌۱۹۶۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs