دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ (م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍ی‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌) وی‍رای‍ش‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ۴ ف‍ص‍ل‌ ج‍دی‍د: ن‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر، ن‍ت‌ م‍ت‍م‍رک‍ز ب‍ر ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌، م‍دی‍ری‍ت‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ ن‍ت‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ک‍ارای‍ی‌ ن‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ (م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍ی‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌) وی‍رای‍ش‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ۴ ف‍ص‍ل‌ ج‍دی‍د: ن‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر، ن‍ت‌ م‍ت‍م‍رک‍ز ب‍ر ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌، م‍دی‍ری‍ت‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ ن‍ت‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ک‍ارای‍ی‌ ن‍ت‌ توسط ح‍اج‌ ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ (م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ن‍ی‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌) وی‍رای‍ش‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ۴ ف‍ص‍ل‌ ج‍دی‍د: ن‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر، ن‍ت‌ م‍ت‍م‍رک‍ز ب‍ر ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌، م‍دی‍ری‍ت‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ ن‍ت‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ک‍ارای‍ی‌ ن‍ت‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍اج‌ ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۷,‭/ف۲ ح۲,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: اص‍ف‍ه‍ان‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ اردک‍ان‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۳۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌

موضوع محتوای منبع: م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2591-87-9

شماره مدرک: ک‌۲۵۶۴

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs